Tájékoztató

a gyermek tankötelezettségének megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-jével hatályba lépő jogszabályi változásokról és a szülőket érintő fontosabb tudnivalókról

 

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható. A szülő a kérelméhez minden, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet.

Az Oktatási Hivatal eljárása közigazgatási hatósági eljárás. A kirendelt szakértő csak az eddig is e kérdéssel foglalkozó szakértői bizottság lehet, ahol hozzáértő szakemberek foglalnak állást a gyermekkel kapcsolatosan. A szakértői bizottság szakértői véleményét - a már bevett, eddig is alkalmazott komplex pedagógiai-gyógypedagógiai-pszichológiai, szükség szerint orvosi vizsgálata alapján alakítja ki - az Oktatási Hivatal ez alapján dönt a kérdésben.

Az Oktatási Hivatal a kérelmeket csak 2020. január 1-jét követően fogadja be, és a kérelem postára adására csak 2020. január 15-ig van lehetőség.

A kérelemben nevesített gyermek azonosíthatósága a kérelem elbírálásának előfeltétele, ezért kérjük, hogy az Oktatási Hivatal honlapján (https://www.oktatas.hu/hivatal/tankotelezettseg_halasztasa/) későbbiekben elérhető kéreleműrlapot használja.

Amennyiben a kérelemben foglaltak és a csatolt dokumentumok alapján minden szükséges adat rendelkezésre áll a döntés meghozatalához, az Oktatási Hivatal nyolc napon belül dönt. Amennyiben nyolc napon belül nem hozható döntés a kérelem tárgyában, mert szakértői bizottság kirendelése indokolt – az Oktatási Hivatal teljes eljárásban, hatvan napon belül dönt a kérelemről.

Az Oktatási Hivatal döntése ellen bírósági jogorvoslat vehető igénybe, melynek során az illetékes bíróság negyvenöt napon belül köteles határozatot kiadni.

Nincs szükség kérelemre, ha az illetékes pedagógiai szakszolgálatokon keresztül elérhető szakértői bizottság 2020. január 15-e előtt kiállított véleménye azt tartalmazza, hogy a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvétele javasolt. Amennyiben ilyen szakértői bizottsági vélemény nem áll rendelkezésre, akkor a szülőnek javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani.

Tisztelt Szülők!

Az első ovisuli foglalkozásra, előre nem látható módon, néhány óra alatt betelt a regisztráció. Akkor tekinthetik sikeresnek a regisztrációt, ha válasz e-mailt kaptak az iskolától. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy az előre meghirdetett 120 gyermeknél többet egy alkalommal nem tudunk fogadni. A nagy érdeklődésre való tekintettel a szülőknek -gyermekük nélkül- lehetőségük van a tájékoztatón részt venni. A tájékoztatón a résztvevők száma nem limitált, regisztrációhoz nem kötött. A márciusi ovisulira csak azok regisztrálhatnak majd, akiknek gyermeke a januárin nem vett részt, így biztosítjuk minden érdeklődő számára az iskolánkba való betekintést.

Kérjük a már regisztrált szülőket, hogy ha bármely ok miatt gyermekük nem tud részt venni mégsem a foglalkozáson, jelezzék ezt számunkra a tanuloi_titkarsag@gyertyanffy.elte.hu email címen.

Köszönjük a megértést!

 

 

Jelentkezés módja

Az elsős beiskolázás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. és 51. §-a alapján történik. Iskolánkba azokat az iskolaérettséget bizonyító óvodai nyilatkozattal rendelkező tanulókat vesszük fel, akiknek szülei iskolánkat választották.

A hozzánk jelentkezőktől (körzetesektől is) írásos jelentkezést kérünk arról, hogy gyermeküket iskolánkba szeretnék beíratni! A 2020/2021. tanév első osztályaiba 2019. szeptember 2-tól fogadunk el kérvényeket az alábbi űrlapon, elektronikus formában.

Az iskolánk felvételi körzetébe tartozó tanulóknak (a Klébelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás létszámkorlátján belül) helyet biztosítunk. Körzetes tanuló az a gyermek, akinek állandó lakcíme az iskola körzetében van, és ez megegyezik legalább az egyik szülő vagy törvényes képviselő állandó lakcímével. 


Rendezvények szülők és gyermekek számára:

Ovisuli foglalkozások gyermekek számára:

Ovisuli programunkon a gyerekeket az alsó tagozat 12 osztályába várjuk vendégségbe. Belekóstolhatnak az iskolás gyerekek életébe, játékos feladatokat oldhatnak meg a már ide járó gyerekekkel együtt.Ez alatt az idő allatt a szülők számára Mesterházy Ferenc igazgató úr tart tájékoztatót. Gyülekezés mindkét alkalommal 8:30-8:45 között. A tanítási órára késve érkező gyermeket nem tudjuk fogadni!

 • 2020. január 31. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre január 6-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT.  A foglalkozásra minden hely foglalt. Kérjük, hogy aki lemaradt, március 2-án keresse fel honlapunkat és regisztráljon a következő foglalkozásra! Köszönjük a megtisztelő érdeklődést!
 • 2020. március 27. (péntek) 9:00-9:45 A rendezvényre előzetes regisztráció szükséges, melyre március 2-ától lesz lehetőségük elektronikusan ITT.

A regisztráció akkor sikeres, ha az e-mail címére megkapta a visszaigazoló levelet! A regisztrációval kapcsolatosan érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 1/4878-165. Regisztrálni csak a gyermeket kell, a kísérők számától függetlenül. Mindkét programon 120 ovisnak tudunk lehetőséget biztosítani.

Iskolabemutató szülők számára:

A programokon az érdeklődő szülők megismerhetik az iskola nevelési programját, a leendő tanítókat. A színes iskolai életbe, tanórákba videós bemutatóórák segítségével adunk betekintést. Lehetőségük lesz az Önöket érdeklő kérdéseket feltenni. Ezekre az alkalmakra regisztráció nem szükséges.

 • 2020. március 4. (szerda) 16:30
 • 2020. március 11. (szerda) 16:30

Induló első osztályaink a 2020/2021. tanévben

Osztály  Tanító  Irányultság 
1.a  Lovas Julianna  angol irányultság 
1.b  Bódy Zsuzsanna  angol irányultság 
1.c  Vári Boglárka  művészeti irányultság 


Osztályaink maximális létszáma 28 fő.
A napközis tanítók személyéről később adunk tájékoztatást.

 

Kedves Szülők!

Nagy gond az iskolaválasztás? Bizonytalanok, mert a legjobbat szeretnék gyermeküknek?

Az alábbi ismertetővel szeretnénk segíteni a döntésben.

Gyermekközpontú iskola megvalósítása a célunk, ahol diák, tanár, tanító- és tanárjelölt egyaránt jól érzi magát, ahol érték a tudás, a segítőkészség, egymás tisztelete, ahol jól meghatározott elvárásokat fogalmazunk meg a gyermekek képességeinek kibontakoztatása, fejlesztése érdekében, ahol mindezt a szülőkkel való szoros együttműködésben tesszük, ahol minden kisgyermek, minden területen a saját tempójában fejlődhet.

Az osztályok irányultságát az irántuk mutatkozó érdeklődés tükrében alakítjuk ki.

Művészeti irányultságú osztály:

Célunk a különböző művészeti ágakban a komplex fejlesztés, amely egyenlő mértékben támogatja  az érzelmi és az értelmi intelligenciát, mindenkor figyelembe véve a gyerekek életkori sajátosságait. Főbb területei: drámajáték, bábozás, zenehallgatás, ének-zene, mozgás és tánc, rajz és vizuális kultúra. A rajzórán személyre szabott fejlesztést végzünk bontott csoportban. A mindennapos testnevelés keretén belül két néptánc foglalkozást tartunk.

Angol nyelvi irányultságú osztály:

Már első osztályban megismerkedhetnek a tanulók az angol nyelvvel, játékok, dalok, mondókák tanulásával, az alapvető élethelyzetek, illetve környezetük szókincsének elsajátításával. Az angol foglalkozásokat bontott csoportokban, heti két alkalommal tartjuk meg.

Az olvasást a régi, hagyományos, jól bevált, hangoztató-elemző-összetevő (szótagoló) módszerrel tanítjuk. A tanulók differenciált foglalkoztatása biztosíték arra, hogy a már írni-olvasni tudó gyerekek is megfelelő fejlesztésben részesülhessenek.

A matematika és a környezetismeret tantárgy oktatásakor az élményszerzésre, tapasztalatszerzésre és sokféle tevékenységre helyezzük a hangsúlyt. Ehhez jól felszerelt szertár és korszerű taneszközök állnak rendelkezésünkre. Tanítóink szemlélete az, hogy hozzuk be a természetet és a valóságot a tanterembe, építsünk a gyerekek érdeklődésére és meglévő széleskörű ismereteire.

A mi iskolánkban a játék a tanulás egyik legfontosabb eszköze.

Tanulóink évente többféle szakkör és diákkör közül válogathatnak. Pl.: kosárlabda, gyermektorna, rajz, gyöngyfűzés, dráma, furulya, kórus, matematika, angol, német.

A napköziotthonban is magas színvonalú nevelőmunka folyik. A kisiskolások a házi feladatok elkészítése mellett fokozatosan megtanulnak tanulni, és megismerkednek a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeivel. Széles programválaszték színesíti az iskolai életet.

A korosztályi jellemzők szerint tartjuk meg a néphagyományokat (szüreti mulatság, Márton- és Gergely-járás, téli ünnepkör ünnepei stb.), a kulturális megemlékezéseket (mesenap, magyar dráma napja, zenei világnap, a magyar kultúra napja, színházi világnap, költészet napja, Föld napja stb.). A szabad levegőn történő játékhoz, sportoláshoz nagy iskolaudvar és játszótér áll rendelkezésre.

Iskolánkban élénk a sportélet, tanulóink többféle sportolási lehetőség közül választhatnak; számtalan sporteredménnyel büszkélkedhetnek: a kerületben évente megrendezett diákolimpia dobogós helyezettjei.

Az iskola tanítói, szaktanárai kiemelkedő pszichológiai, pedagógiai, módszertani tudással rendelkeznek. Iskolai munkájuk mellett szakmai továbbképzéseket tartanak, tréningeket vezetnek, tankönyvírók, s rendszeresen publikálnak módszertani folyóiratokban.

Tantermeink felszereltsége kiváló, a szaktantermekben számítógép, projektor, interaktív tábla, tabletek stb. állnak a pedagógusok rendelkezésére. Minden tanteremben elérhető az internetkapcsolat, mely változatos szemléltetésre ad lehetőséget.

Lehetőségeink szerint az alsó tagozaton felmenő rendszerben 1-4. osztályig ugyanaz a tanító foglalkozik a diákokkal. A készségtárgyakat szakos tanárok, tanítók oktatják.

Tanulóink zökkenőmentes előrehaladását főállású gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus segíti.

Gyakorlóiskolánk szoros együttműködésben dolgozik az ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, így jellemzően tanítójelöltek gyakorlati képzését végezzük, de az ELTE Tanárképző Központtól is fogadunk hallgatókat. Ez a szoros együttműködés, az egyetemi oktatók folyamatos jelenléte is garancia pedagógusaink magas színvonalú felkészültségére és szakmai munkájára.

Ha felkeltettük érdeklődésüket iskolánk iránt, ismerkedjenek meg velünk személyesen is!


Tájékoztatásul közzétesszük a jelenlegi körzetes utcáink listáját:

Alkotás u. páratlan 29-47. és teljes páros oldala
Avar u. 1-29.
Bán u.
Beck Ö. Fülöp u.
Brassai Sámuel u.
Derkovits Gyula u.
Dolgos u.
Győri út
Kapitány u.
Kernstock Károly tér
Kiss János altb. u. 1-49.
Nagy Jenő u.
Táltos u.
Tartsay Vilmos u.

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról. Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

A választott osztályok sorrendjének megjelölésére 2020. március 27-ig van lehetőségük az alsó űrlap kitöltésével! Az osztályba sorolásnál igyekszünk a szülők kérésének eleget tenni, de ezt nem tudjuk minden esetben biztosítani.

Tisztelt Szülők!

Az alábbi űrlap kitöltésével jelezhetik felénk igényeiket az osztálybasorolást illetően. Felhívom figyelmét, hogy az osztálybasorolás megjelölése nem egyenértékű a jelentkezéssel, csak akkor tudjuk figyelembe venni, ha korábban a fenti jelentkezési lapot is kitöltötték! Az osztályba sorolásnál több szempontot figyelembe kell vennünk, de célunk, hogy mindeni olyan osztályba kerüljön, ahova szeretne.

Tisztelt Szülők!

Az Oktatási Hivatal középiskolai információs rendszere az alábbi linken érhető el: www.kir.hu/kir2_kifir

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

A középiskolai felvételi eljárás menete a következő:

 1. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. Az Oktatási Hivatal 2019. november 16-ig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. A lista alapján válasszák ki melyik intézményben írja gyermekük a központi írásbeli felvételi vizsgát. A jelentkezési lapot 2019. december 3-ig adják le az osztályfőnöknek!

 2. 2020. január 18., 10 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra az érintett intézményekben.  

 3. 2020. január 22-ig az osztályfőnöknek adják le az ADATBEGYŰJTŐ LAP-ot.

  Az OH 2020. januárjától egy adatbegyűjtő alkalmazással kívánja egyszerűsíteni és segíteni az adminisztrációs teendőket.
  Kérem, hogy az említett alkalmazás használatával készítsék el az adatbegyűjtő lapot és ezt adják le az osztályfőnököknek!
  Amennyiben valaki már leadta a régi lapot, abban az esetben is kérjük, hogy töltse ki és nyomtassa ki ezt az adatbegyűjtő lapot!
  Az általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazást az alábbi linken érhetik el:
  http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

  A mellékelt dokumentummal az adatbegyűjtő alkalmazás használatához kívánunk segítséget nyújtani Önöknek!

  Az oktatási azonosítót a diákigazolványon találják. Az aláíráskor lehetőség lesz a jelentkezéseken módosítani.

 4. A írásbeli felvételi vizsgalapba a szülő, a középiskola által megadott időpont szerint, betekintést nyer.
  A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban kell benyújtania a vizsgát szervező középiskola igazgatójához. A jogorvoslati kérelmet a középiskola, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

 5. 2020. február 3-ig alábbi linken a szülőknek jelentkezniük kell aláírásra és a jelentkezési lapok ellenőrzésére. Aláírásra 2020. február 5-11. között van lehetőség. A jelentkezéskor kérem, a tanuló nevét és osztályát adja meg. Az aláíráson a tanulónak nem szükséges megjelennie, ők az osztályban írják alá közösen február 12-én.

 6. A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lapon állapítja meg. Az Értékelő lapot legkésőbb február 6-ig a szülő a középiskolától átveszi.

 7. Az V. pontban leírtak szerint foglalt időpontban az iskolatitkárságon lehetőségük van új intézmény megjelölésére, sorrendváltoztatásra. Itt az alapadatokon már nem tudunk változtatni! Ha szeretnének valamit változtatni, kérem kódokkal, pontos tervvel érkezzenek!
  Az aláíráskor a középiskolától kapott Értékelő lapot csatolni kell a jelentkezéshez, ezért kérem, hogy hozzanak magukkal az Értékelő lapból annyi fénymásolatot, ahány iskolába jelentkezik a tanuló és +1 másolatot, ami az iskolában megőrzésre kerül! Az Értékelő lap eredeti példánya a szülőnél marad. (Pl. Ha 3 iskolába, 8 tanulmányterületre jelentkezik, akkor 3+1, azaz 4 fénymásolatra lesz szükség.) A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni. Amennyiben ilyet szeretne csatolni, hozza magával az aláírásra! Aki az aláírás előtt nem tudja a középiskolától átvenni az Értékelő lapot, azt kérem, hogy 2020.február 10. 10 óráig hozza be utólag. Ehhez nem szükséges időpontot foglalni, csak adja le a titkárságon a másolatokat.

 8. 2020. február 24. - március 13. között tartják a középiskolák a szóbeli felvételit és alkalmassági vizsgát.

 9. Amennyiben a szóbelik után módosítani kívánnak a korábbi sorrenden, kérem 2020. március 16-ig az alábbi linken jelentkezzen módosításra. Itt a már korábban megjelölt középiskola igazgatójának külön engedélyével lehetőség van új tanulmányterület megjelölésére. Aláírásra 2020. március 19-20. között van lehetőség. Ebben eltérni nem áll módunkban!

 10. A tanévzáró ünnepség után a tanulók átveszik a bizonyítványaikat és távozó lapjaikat.

 11. 2020. június 20-22. között a középiskolai beiratkozáskor le kell adni:
  *a bizonyítványt és
  *a távozó lapot

 12. A középiskolai beiratkozáskor kapott Visszaigazoló lapot (a távozó lap Visszaigazolás része) kérem, adják le titkárságunkon június 22-ig vagy a nyári ügyeleti napok valamelyikén.

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

A határidőket kérjük pontosan tartsák be, minden határidő az adott nap 8:00 órára vonatkozik!

További részletekről az oktatas.hu oldalon tájékozódhatnak. A szülői értekezleten látott bemutatóanyagot itt találják.

Tisztelt Szülők!

Az e-Ügyintézés modult csak a Klebersberg Központhoz tartozó intézményeknél aktiválta az E-Kréta rendszerfenntartó. Így iskolánkban csak hagyományos módon, a személyesen tudják intézni a be- és kiiratkozást!

Átiratkozás helyi szabályai

Iskolánk körzetes feladatellátásáról: Intézményünk fenntartója, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2013-ban megállapodást kötött a Klebelsberg Központtal az iskola kötelező felvételi körzetéről és a felveendők létszámáról.
Ennek értelmében intézményünk 45 gyermek felvételét biztosítja az aktuálisan hatályos XII. kerületi körzetből. Ezt a létszámot az elsős beiratkozás előre kijelölt két napján tudjuk biztosítani, mivel a megállapodás szerint körzeti kötelezettségünk csak az első évfolyamra vonatkozik, a későbbi felvétel/átvétel a létszámtól és tanulóösszetételtől függ.

Az iskolában a tanuló átvételére a tanítási év során bármikor lehetőség van, amennyiben az adott évfolyamon/osztályban van betöltetlen férőhely, és amennyiben a szülők vállalják az iskola sajátosságaival együtt járó követelményeket, elvárásokat, és amennyiben gyermekük személyisége megfelel ezeknek. Tanuló és iskola, illetve osztály kölcsönös megfelelésének lehetőségét teremtjük meg azzal a lehetőséggel, hogy felvétel előtt 2 próbanapra fogadjuk a jelentkezőt iskolánkban. A tapasztalatok szülői, tanári megbeszélése, egyeztetése után születik meg a döntés az átvételről.

Az átjelentkezési szándékot a szülő írásban kérheti, csatolva a tanuló utolsó 3 félévi és/vagy év végi bizonyítványát. Kérjük adja meg a gyermek jelenlegi évfolyamát, átjelentkezés okát, nevezze meg az eddig tanult idegen nyelvet. A leendő osztály megválasztásában az igazgató dönt.

A felvételnél vagy átvételnél előnyt élvezhet az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló:
a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy
c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

A felvétel és az átvétel szabályai sajátos nevelési igényű tanulók esetében

Iskolánk nyitott az Alapító Okiratunkban meghatározottaknak megfelelő sajátos nevelési igényű tanulók átvételére. Ebből következően felvesszük azokat a tanulókat, akiket a szakértői bizottságok hozzánk irányítanak, és nem haladnak túl azon a létszámkereten, amit iskolánk kezelni tud. Amennyiben ezeken a kereteken belül van a megkeresés, az átvétel, a felvétel folyamatos.
Az iskola jellemzőiről, a nálunk folyó fejlesztési lehetőségekről részletes tájékoztatást adunk a szülőknek. Ismertetjük nevelési elveinket, elvárásainkat. Amennyiben ezek ismeretében, továbbá a szakértői bizottság javaslata alapján a szülő iskolánk mellett dönt, jöhet létre a felvétel, ill. az átvétel.

 

Kiiratkozás módja

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy kiiratkozáshoz az alábbiakat hozzák magukkal:

- a befogadó nyilatkozat, melyet a befogadó intézmény állít ki,

- szülői felügyeleti nyilatkozatot, és beleegyező nyilatkozatot, melyet ITT letölthet,

- az ingyenesen kapott tankönyveket és a

- ha van, akkor a kikölcsönzött könyvtári könyveket is.

 

Megértésüket köszönjük!

Iskolavezetés